AGRIPLAST- Италија е една од водечките фирми во земјата која се занимава со произвоство на висококвалитетни фолии за земјоделството. Фолиите им овозможуваат идеално опкружување на растенијата,

ги штитат од надворешни влијанија како што се ветер, дожд,ладно време и го забрзуваат порастот на растенијата.Тоа овозможува повеќе берби во текот на годината.Со примена на најнова технологија и одговарачки сосотојки кои што се користат за произвоство на фолиите истите може да имаат сончева отпорност и до 60 месеци, какои отпорност спрема влага, замаглување, и отпорност на сулпфурни и хлорни хемикалии.Фолиите се произведуваат со различна дебелина и ширина зависно од културите што се произведуваат и местото  на самото произвоство.

sera